Próby próby próby

Tabasco Break Rebels
11 października 2015
Golden Oldies 2
2 grudnia 2015
Show all

Próby próby próby

Tak jak w poprzednim roku, również w 2015 bezpłatnie użyczyliśmy naszą salę prób dla zielonogórskich zespołów muzycznych.

 

Dead Dingo Zielona Góra

 

W zajęciach tych brało udział łącznie 28 osób. Zrealizowano 56 godzin zajęć, muzycznych których wartość wycenia się na łączną kwotę 2240 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych), która została obliczona na podstawie przyjętej stawki 40 zł/godz. Kwotę z w/w wyceny należy traktować jako wkład własny Fundacji.

Komentarze są wyłączone.